Rýchle kontakty

+420 735 614 746
+421 911 272 147

Ochrana osobných údajov

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť MABORO CZ, s.r.o., U libeňského pivovaru 2442/6, 180 00 Praha 8 Libeň, Česká republika, IČO: 03971228

Kontaktní údaje

Pre akékoľvek otázky alebo požiadavky spojené so spracovaním Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na tel. čísle +420 735 614 746 alebo na e-mailovej adrese: sales@machinemaster.eu

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda, že budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, za účelom plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či Vami udeleného súhlasu. Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov, umožníme a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Vaše práva

 • Právo požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné informácie spracovávame,
 • Právo požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
 • Právo vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • Právo požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov (právo byť zabudnutý), výmaz bude mať za následok zastavenie zasielania obchodných správ,
 • Právo odhlásiť sa zo zasielania „newsletter-ov“ a obchodných správ,
 • Právo v prípade pochybností dodržiavania povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Vaše osobné údaje spracovávame z nasledovných dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
  vaše osobné údaje (e-mail, meno, telefónne číslo) potrebujeme k zaisteniu služby (napr. inzercia)
 • Vedenie účtovníctva
  ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov
 • Zasielanie „newsletter-ov“
  vaše osobné údaje (e-mail, meno) využívame za účelom zasielania bezplatného „newsletter-u“ s ponukou použitých strojov a strojov určených pre garanciu budúcej kúpy a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu so zasielaním obchodných správ. Váš súhlas môžete odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Odovzdanie dát mimo Európskej únie

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude prebiehať na území EÚ.

Právo na prenositeľnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s Vami. Okrem plnenia zákonných povinností nebudú bez vášho súhlasu vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.